Student Council

Parth Sujit Jadhav

HEAD BOY

Gayatri Deepak Rao

HEAD GIRL

Sanskruti Sudhir Kulkarni

CAPTAIN OF RED HOUSE

Prajwal Amol Sangle

VICE-CAPTAIN OF RED HOUSE

Rajratna Vikram Shinde

PREFECT OF RED HOUSE

Yogesh Ravindra Patil

CAPTAIN OF BLUE HOUSE

Arnav Jayram Ghorpade

VICE- CAPTAIN OF BLUE HOUSE

Anjali Arun Dhomse

PREFECT OF BLUE HOUSE

Darshan Sachin Shewale

CAPTAIN OF GREEN HOUSE

Arushi Bhagatsingh Jadhav

VICE-CAPTIAN OF GREEN HOUSE

Ojasvi Subhash Jadhav

PREFECT OF GREEN HOUSE

Snehanjali Shivaji Sonone

CAPTAIN OF YELLOW HOUSE

Swaraj Sandesh Shivkar

VICE-CAPTAIN OF YELLOW HOUSE

Sahil Mahesh Kharote

PREFECT OF YELLOW HOUSE